بیمه تایم
طرح خانه امن سامان

طرح خانه امن سامان + صدور آنلاین

۵
(۲)

یکی از بهترین طرح‌های بیمه آتش سوزی برای منازل مسکونی، طرح خانه امن سامان می‌باشد، طرح خانه امن سامان با ارائه تخفیف در شرایط مختلف امکان صدور بیمه آتش سوزی را فراهم کرده است.

پوشش‌های خانه امن سامان

در همه انواع طرح‌های خانه امن سامان پوشش‌های زیر با تعهدات مختلف تحت پوشش می‌باشد:

  • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
  • زلزله و آتشفشان
  • سیل و طغیان آب رودخانه
  • طوفان و تندباد
  • فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
  • هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
  • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده
  • مسئولیت مالی در قبال همسایگان

انواع طرح های خانه امن سامان

انواع طرح های خانه امن سامان به ترتیب زیر می‌باشد:

خانه امن سامان ۱۰۰ ستاره

سرمایه تحت پوشش در این بیمه نامه ۴۰ میلیارد ریال می‌باشد (ساختمان و تاسیسات ۳۰میلیارد ریال + اثاثیه تا ۱۰ میلیارد ریال )

تعهدات این بیمه نامه :

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۴،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۴۰،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ ۶،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

خانه امن سامان ۷۰ ستاره

سرمایه تحت پوشش در این بیمه نامه ۲۸ میلیارد ریال می‌باشد (ساختمان و تاسیسات ۲۱ میلیارد ریال + اثاثیه تا ۷ میلیارد ریال )

سقف تهدات این طرح بیمه ای شامل موارد زیر می باشد:

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۲،۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۲۸،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ :۴،۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ :۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خانه امن سامان ۳۰ ستاره

سرمایه تحت پوشش در این بیمه نامه ۲۱ میلیارد ریال می‌باشد (ساختمان و تاسیسات ۹میلیارد ریال + اثاثیه تا ۳ میلیارد ریال )

تعهدات این طرح شامل موارد زیر می باشد:

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۱،۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۱۲،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ :۱،۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ :۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خانه امن سامان ۲۰ ستاره

سرمایه تحت پوشش در این بیمه نامه ۸ میلیارد ریال می‌باشد (ساختمان و تاسیسات ۶ میلیارد ریال + اثاثیه تا ۲ میلیارد ریال )

تعهدات طرح  خانه امن سامان ۲۰ ستاره شامل موارد زیر می باشد:

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ :۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ :۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

خانه امن سامان ۱۵ ستاره

سرمایه تحت پوشش در این بیمه نامه ۶ میلیارد ریال می‌باشد (ساختمان و تاسیسات ۴.۵ میلیارد ریال + اثاثیه تا ۱.۵ میلیارد ریال )

سقف تعهدات خانه امن ۱۵ ستاره سامان به شرح زیر می باشد:

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ :۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ :۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

خانه امن سامان ۱۰ ستاره

سرمایه تحت پوشش در این بیمه نامه ۴ میلیارد ریال می‌باشد (ساختمان و تاسیسات ۳ میلیارد ریال + اثاثیه تا ۱ میلیارد ریال )

سقف تعهدات خانه امن سامان ۱۰ ستاره به شرح زیر می باشد:

زینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۴،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ :۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ :۲،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خانه امن سامان ۵ ستاره

سرمایه تحت پوشش در این بیمه نامه ۲ میلیارد ریال می باشد (ساختمان و تاسیسات ۱.۵ میلیارد ریال + اثاثیه تا ۵۰۰ میلیارد ریال )

سقف تعهدات خانه امن سامان ۵ ستاره به شرح زیر می باشد:

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ :۲،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ :۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ :۱،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت بیمه آتش سوزی طرح های خانه امن بیمه سامان

هر طرح بیمه آتش سوزی سامان با توجه به سرمایه بیمه نامه و پوشش ها و تعهداتی که بیمه گذار در زمان خرید انتخاب می‌کند، متفاوت است و می توانید با مقایسه قیمت انواع طرح‌های خانه امن می توانید بیمه نامه دلخواهتان را انتخاب و خریداری نمایید.

ارزانترین طرح خانه امن سامان کدام است؟

با توجه به سرمایه بیمه نامه طرح خانه امن ۵ ستاره ارززانترین طرح می باشد، البیته سرمایه تحت پوشش در این طرح بسیار کم تر از سایر طرح‌ها می باشد.

استعلام و خرید آنلاین بیمه آتش سوزی طرح خانه امن سامان

برای استعلام و خرید طرح خانه امن سامان می توانید با توجه به سرمایه مورد نظرتان ، درخواستتان را در سامانه زیر ثبت کرده و بهترین بیمه نامه آتش سوزی را انتخاب و به صورت آنلاین خریداری نمایید. همه طرح های خانه امن شاما تخفیفات جشنواره فصلی لحاظ شده است.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۲

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر