بیمه تایم
بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه عیوب اساسی و پنهان)

۵
(۴)

بیمه تضمین کیفیت ساختمان و یا عیوب اساسی و پنهان ساختمان یکی از انواع رشته های بیمه نامه مهندسی می باشد. داشتن این بیمه نامه با توجه به جزء ۳ از بند ب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه که صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان را اجباری کرده است. در این مطلب می خواهیم نگاهی کلی به پوشش ها و شرایط بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان داشته باشیم.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان چیست؟ موضوع بیمه نامه در بیمه نامه کیفیت ساختمان

کل بنا یا هر ساختمان مسکونی، اداری و تجاری که آدرسش در بیمه نامه درج شده باشد به عنوان موضوع این بیمه نامه می باشد.

قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

در بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان چند مورد باید در بیمه نامه درج شود:

 • ذینفع بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

در این بیمه نامه ذینفع شخصی است که در زمان تحقق خسارت موضوع بیمه مالک ساختمان می باشد.

 • حق بیمه ، بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

مبلغی است که بیمه گذار به ازای تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به شرکت بیمه پرداخت می کند.

 • ارزش واقعی مورد بیمه

هزینه برآوردی شاخت موضوع بیمه شامل هزینه های مربوط به نوسازی یا بازسازی سازه های اصلی و جانبی، هزینه های طراحی مربوطه ، هزینه اخذ پروانه ساختمان، هزینه های مقاوم سازی، تخریب، پاکسازی و برداشت ضایعات و هزینه اخذ مجوز های مربوط به نوسازی و یا بازسازی ساختمان مورد بیمه.

 • گواهی پایان کار کلی ساختمان

اولین گواهی پایان کاری که مراجع ذی صلاح مبنی بر اتمام کار ساختمان صادر کرده باشد.

 • سازه های اصلی ساختمان که در بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان تحت پوشش می باشند:

کلیه سازه های باربری اصلی که برای پایداری و استحکام ساختمان ضروری هستند شامل پی، اسکلت، سقف و سفت کاری ها.

 • مدت بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

مدت این بیمه نامه به مدت ۱۰ سال از تاریخ تکمیل کار یا تحویل ساختمان به ذینفعان با تایید بازرس فنی شرکت بیمه گر می باشد.

نکته مهم : صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان همزمان با شروع فعالیت ساخت و ساز بوده ولی شروع بیمه نامه و سرمایه قطعی بیمه نامه پس از تکمیل کار و تحویل ساختمان به ذینفعان و بیمه گذار خواهد شد.

عیوب اساسی و پنهان ساختمان شامل چه مواردی می شود؟

هر گونه نقص در سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، کاربرد موارد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار که پس از صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان آشکار شود.

پوشش های بیمه تضمین کیفیت ساختمان

خطرات تحت پوشش در بیمه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان) به ترتیب زیر می باشد:

 • جبران هزینه های مالی ناشی از ویرانی کل ساختمان یا بخشی از آن حداکثر به مدت ۱۰ سال
 • خرابی سازه های اصلی ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت کاری از آغاز مدت بیمه نامه تا مدت ۱۰ سال
 • خرابی عایق ها از آغاز مدت بیمه نامه حداکثر ۵ سال
 • خرابی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و آسانسورها از آغاز مدت بیمه نامه تا مدت ۳ سال
 • خرابی تمام یا بخشی از نمای ساختمان از آغاز مدت بیمه نامه تا حداکثر ۵ سال
 • جبران هزینه هایی که به منظور جلوگیری از گسترش خسارت صورت بگیرد حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ بیمه شده
 • جبران هزینه های مربوطه به پاکسازی محل آسیب دیده و برای تخریب، برداشت ضایعات حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ بیمه شده

خسارت های مستثنی شده در بیمه تضمین کیفیت ساختمان

 • خسارت های ناشی از حوادث طبیعی

البته : در صورت توافق شرکت بیمه و بیمه گذار خسارت ناشی از سیل و زلزله و طوفان می تواند به صورت پوشش اضافی تحت پوشش قرار بگیرد.

 • همه خسارت هایی که عمدا و یا سهوا توسط بیمه گذار یا ذینفع به موضوع بیمه نامه وارد شود.
 • خسارت های ناشی از تعمیرات، تغیرا و اضافاتی که در مدت بیمه نامه وارد شود.
 • خسارت های ناشی ساختمان های مجاور، نشت لوله های آب و فاضلاب عمومی یا آب های زیر زمینی
 • خسارت های مربوط به ترک خوردگی متعارف و نازک کاری ساختمان به تنهایی

نحوه پرداخت خسارت بیمه تضمین کیفیت ساختمان

در زمان خسارت بیمه گذار موظف است حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ وقوع خسارت حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید تا مراتب را از طریق مراجعه حضوری یا از طریق پست یا پست الکترونیکی را به اطلاع شرکت بیمه برساند.

مدت زمان لازم برای پرداخت از سمت شرکت بیمه

با توجه به شرایط بیمه نامه، حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت یا اعلام رای هیات کارشناسی یا دادگاه خسارت را پرداخت می کند.

سقف تعهد بعدا از طریق الحاقیه تعدیل و حق بیمه اضافی آن نیز پرداخت شده باشد. در هر حال هزینه استهلاک به عهده بیمه گذار /ذینفع خواهد بود.

نکات مهم در بیمه تضمین کیفیت ساختمان

در این بیمه نامه بیمه گذار موظف است موضوع بیمه را به ارزش واقعی بیمه نامه نماید. اگر زمان وقوع خسارت مشخص شود که موضوع بیمه به مبلغی کمتر از ارزش واقعی بیمه شده است، خسارت با رعایت ماده ۱۰ قانون بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

اگر در طول مدت بیمه نامه ، بیمه گذار یا ذینفع تغییراتی را در کیفیت، وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آورد که موجب تشدید خطر شود، موظف است مراتب را به اطلاع شرکت بیمه برساند و اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت در نتیجه عمل بیمه گذار یا ذینفع نباشد، مشار الیه باید مراتب را در مدت ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسما به شرکت بیمه اعلام نمایید.

هرگاه پس از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطری بوده است که باید به شرکت بیمه اعلام شده است، شرکت بیمه می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر تشدید شده پرداخت کند.

میزان فرانشیز بیمه تضمین کیفیت ساختمان

این بیمه نامه فاقد فرانشیز بوده و در زمان خسارت هیچگونه مبلغی به عنوان فرانشیز در نظر گرفته نمی شود.

مراحل صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان

در این بیمه نامه قبل از شروع به ساخت بیمه گذار با تکمیل فرم پیشنهاد و ثبت اطلاعاتی از قبیل هزینه ساخت، بهای تمام شده و در نظر گرفتن زمان شروع بهره برداری به شرکت بیمه گر اطلاعات اولیه را به شرکت بیمه ارائه می کند.

با بررسی فرم پیشنهاد توسط کارشناس بیمه و قیمت بیمه نامه اعلام شده و با توافق بیمه گذار و شرکت بیمه ، بیمه نامه صادر می شود.

البته در پایان عملیات ساخت با مشخص شدن بهای تمام شده یا هزینه ساخت با صدور الحاقیه سرمایه نهایی و قطعی بیمه نامه مشخص شده و حق بیمه نیز تعدیل میگردد. تعهد شرکت بیمه پس از دریافت پایان کار ساختمان شروع می‌شود و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش بیمه بهره برداران میتوانند با مراجعه به شرکت بیمه خسارت را دریافت کنند .

استعلام و خرید بیمه تضمین کیفیت ساخت (عیوب اساسی و پنهان ساختمان )

برای خرید و مشاوره قبل از خرید این بیمه نامه می توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و از طریق کمک کارشناسان متخصص این بیمه نامه را با بهترین نرخ و شرایط خریداری نمایید. از طریق تماس تلفنی  هم با شماره ۰۲۱۸۸۲۴۳۸۲۸ می توانید با بیمه تایم در ارتباط باشید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۴

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر